Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden J&A Sport (hierna: AV) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van J&A Sport, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De AV zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met J&A Sport, voor de uitvoering waarvan door J&A Sport derden dienen te worden betrokken.

4. Indien één of meerdere bepalingen in de AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in de AV volledig van toepassing. J&A Sport zal in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in de AV, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

6. Als zich een situatie voordoet die niet in de AV geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Als J&A Sport niet steeds strikte naleving van de AV verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat J&A Sport in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van J&A Sport zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 J&A Sport kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als redelijkerwijs kan worden begrepen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is J&A Sport daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij J&A Sport anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht J&A Sport niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Overmacht
J&A Sport is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van u als J&A Sport daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,

1. een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop J&A Sport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor J&A Sport niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. J&A Sport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat J&A Sport zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. J&A Sport kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien J&A Sport ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is J&A Sport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door J&A Sport aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door J&A Sport aangegeven. J&A Sport is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Als u in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan een rente verschuldigd die gelijk aan de wettelijke rente plus 1%. In andere gevallen bent u een rente verschuldigd van 1,5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval u de wettelijke rente verschuldigd bent. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. J&A Sport heeft het recht de door u gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. J&A Sport kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. J&A Sport kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien u in gebreke bent of verzuimt in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien J&A Sport echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk

1. waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op uworden verhaald. U bent over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door J&A Sport in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van J&A Sport totdat u alle verplichtingen uit de met J&A Sport gesloten overeenkomst(en) deugdelijk bent nagekomen.

2. Door J&A Sport geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. U bent niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. U dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van u verwacht mag worden om de eigendomsrechten van J&A Sport veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan bent u verplicht om J&A Sport daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. U verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan J&A Sport ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is J&A Sport gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt u zich er jegens J&A Sport bij voorbaat toe om medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval J&A Sport zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft u bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan J&A Sport en door J&A Sport aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van J&A Sport zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 6 Garanties, onderzoek en reclames

1. De door J&A Sport te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient u zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. J&A Sport kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie is beperkt tot de periode die de fabrikant op haar producten heeft vastgesteld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan u in rekening gebracht worden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of

1. onderhoud daaraan door u en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van J&A Sport, u of derden aan de zaak wijzigingen hebt aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. U komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar J&A Sport geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

2. U bent gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken aan u ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die u met J&A Sport bent overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan J&A Sport te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat J&A Sport in staat is adequaat te reageren. U dient J&A Sport in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal J&A Sport de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, ter keuze van J&A Sport, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan u voldoen. In geval van vervanging bent u gehouden om de vervangen zaak aan J&A Sport te retourneren en de eigendom daarover aan J&A Sport te verschaffen, tenzij J&A Sport anders aangeeft.

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van J&A Sport daardoor gevallen, integraal voor uw rekening.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien J&A Sport aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. J&A Sport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat J&A Sport is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. J&A Sport is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van J&A Sport aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan J&A Sport toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover u aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

1. J&A Sport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

2. Indien J&A Sport aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van J&A Sport beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid van J&A Sport is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van J&A Sport of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8 Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens J&A Sport en de door J&A Sport bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde producten niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat u J&A Sport van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 9 Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op u over op het moment waarop zaken in de macht van u worden gebracht.

Artikel 10 Vrijwaring

1. U vrijwaart J&A Sport voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan J&A Sport toerekenbaar is.

2. Indien J&A Sport uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan bent u gehouden J&A Sport zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van uw in dat geval verwacht mag worden. Mocht u in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is J&A Sport, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van J&A Sport en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van u.
Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. J&A Sport behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. J&A Sport heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van u ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij J&A Sport partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met J&A Sport.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.